Monday, June 21, 2010

NEW BOOK: ZENAGOS

TO GOD BE THE GLORY FOREVER AND EVER. AMEN.

JUST FINISHED MY NEW BOOK ENTITLED: ZENAGOS
IT IS WRITTEN IN TAGALOG, AND HAS 108 PAGES.CONTENTS OF THE BOOK:PANALANGIN SA ARAW-ARAW

ANG 5 VOCALES NA NAGKAKALOOB NG KARAGDAGANG KAPANGYARIHAN:


ORACION SA PAGLILINIS NG SARILING AURA
 PAMPALAKAS NG AURA
 UPANG LUMAKAS ANG PODER
 PANGBALUTI SA SARILI
 PAMBAKOD SA SARILI

ORACION NA UUSALIN SA SARILI NG 3 BESES KUNG MAY KAHARAP SA TAO UPANG MADEPENSAHAN ANG SARILI LABAN SA MASASAMANG IMPLUWENSYA MULA SA IBANG MGA TAO

ORACIONG UUSALIN SA SARILI NG 3 BESES SAKA IHIHIP SA PAGKAIN AT INUMIN BAGO ITO KAININ AT INUMIN UPANG MAKONSAGRAHAN

ORACION NA UUSALIN SA SARILI NG 3 BESES UPANG MAGING LIGTAS SA MGA PAGLALAKBAY

PANDAGDAG BUHAY

PANGKALIGTASAN
H.A.H.

PAMBAKOD AT KALIGTASAN
J.H.S.


SA PAGLALAKBAY-DIWA

KALIGTASAN SA KAPANGANIBAN, MGA DISGRASYA, AT IBA PANG TULAD NITO

PAGHILING NG MGA MABUBUTING BAGAY

SA PANGGAGAMOT:
PODER BAGO MANGGAMOT

BAGO PUMASOK SA GAGAMUTIN
AY USALIN SA SARILI ITO NG 3 BESES

ORACION NA UUSALIN NG 3 BESES
SA SARILI PAGHARAP SA PASYENTE

PARA MALAMAN KUNG MATERIAL O SPIRITUAL ANG MAYSAKIT, IBULONG ITO SA TUBIG NG 3 BESES AT IHIHIP SAKA IPATIKIM SA MAYSAKIT. KUNG MAGBAGO ANG LASA AY MAY ESPIRITUAL NA SAKIT ANG PASYENTE

ANG IBUBULONG SA TUBIG NG 3 BESES SAKA IPAINUM SA MAYSAKIT UPANG IDISKARGA ANG ESPIRITUAL NA KARAMDAMAN

UUSALIN SA SARILI NG 3 BESES SAKA IHIHIP SA TUBIG AT IPAINOM SA MAYSAKIT UPANG MAKATULONG SA PAGPAPAGALING

ORACIONG IBUBULONG NG 3 BESES SA DAHON AT ITAPAL SA PARTENG MASAKIT. SA LAGNAT AY ITAPAL SA NOO. MAAARING IBULONG SA TUBIG AT IPANGPUNAS SA MAY LAGNAT:

SA MAYSAKIT: USALIN SA SARILI NG 3 BESES AT IHIHIP SA TUKTOK NG MAYSAKIT

SA NANGLALABONG MATA, IBULONG NG 3 BESES SA TUBIG NA IPANGHIHILAMOS SA TUWI-TUWINA

SA NATAGA O NAHIWA

ISA PANG ORACION SA NATAGA UPANG MAAMPAT ANG PAGDUDUGO

SA MAY PILAY-HANGIN: USALIN SA SARILI NG 3 BESES AT IHIHIP SA LANGIS NA IPANGHIHILOT

PARA HUMINTO ANG PAGSUSUKA NG DUGO

PANGDEPENSA SA MGA SAKIT

SA LUSLOS, BUKOL, AT PIGSA

ANG IBINUBULONG SA SUGAT NA NAGDUDUGO UPANG MADALING UMAMPAT ANG PAGDUDUGO:

SA SAKIT SA NGIPIN

SA PALIPAD-HANGIN

SA LAGNAT

SA MAKIROT

WALANG SUMPA NA KAKAPIT
PANANGGALANG SA PASYENTE MULA SA MGA TIRADA NG MANGKUKULAM
ANG PANALANGIN KUNG SAAN TUMATAPAT ANG ESPIRITUAL NA LIWANAG SA NANANALANGIN UPANG ANG ESPIRITUAL NA KAPANGYARIHAN AY DUMALOY SA TAONG NANANALANGIN

 MGA ORACION NA MAAARING MAKATULONG LABAN SA MGA MASASAMANG ESPIRITU AT MGA PALIPAD-HANGIN

USALIN NG 3 BESES SA SARILI ANG ORACION SAKA IHIHIP SA TUKTOK NG MAYSAKIT, SA TUBIG NA IPAPAINOM, AT LANGIS NA IPANGHIHILOT

MGA FORMULAS:

PARAAN NG PAGGAMIT NG MGA “FORMULAS”

PANALANGIN UKOL SA MGA “FORMULAS"

MGA “FORMULAS” SA IBA’T-IBANG PAGKAKATAON
 
DEPENSA SA SARILI
GAMOT SA MGA SAKIT
GAMOT SA NAGTATAE
GAMOT SA LAGNAT
GAMOT SA SAKIT NG NGIPIN
GAMOT SA PIGSA
GAMOT SA KAMANDAG
GAMOT SA PAGPAPAHINTO NG DUGO
GAMOT SA BINAT
GAMOT SA SAKIT NG ULO
GAMOT SA SAKIT NG TIYAN
GAMOT SA SUKA’T-TAE
GAMOT SA LASON
GAMOT SA ULCER
DEPENSA SA SARILI
PROTEKSYON SA PAMILYA
AUTOMATIKONG MEDISINA
GAMOT SA SUGAT
GAMOT SA KULEBRA
PAMPALAYO NG TUKSO
LIGTAS NA PAGLALAKBAY
GAMOT SA GUTOM AT UHAW
GAMOT SA DAYA NG TAO AT ENGKANTO
PAGPAPALABAS NG SAKIT
GAMOT SA TRANGKASO
GAMOT SA DISINTERYA
GAMOT SA NAPASOK NG KAMIG
GAMOT SA BUKOL
GAMOT SA MAYSAKIT SA PUSO
PAGLAKAD SA POOK NA WALANG MAGSAMANTALA
GAMOT SA NANGHIHINA
PAGHARAP SA TAO NANG HINDI MATAKOT
DEPENSA SA SARILI UPANG HINDI SIRAAN NG KAPWA
PAMPALIPAS NG KAAWAY
UPANG HINDI MAPANSIN NG KALABAN
PAGLAKAD NA WALANG DISGRASYA
DEPENSA SA SARILI
DEPENSA UPANG HINDI MAKALAPIT ANG TULISAN
PAGPATAY SA KAPANGYARIHAN NI SATANAS
KONTRA MANGKUKULAM
BENDISYON SA PAGKAIN
BENDISYON SA INUMIN
PAGKILALA SA SAKIT NG TAO
PARA SA GRASYA
PARA SA NAULANAN AT NAINITAN
PROTEKSYON SA SARILI
PAGLUTAS NG MGA PROBLEMA
DEPENSA SA MGA SAKIT
PARA SA TANIM
PARA SA RAYUMA
PARA SA SINUSITIS
PAGKILALA NG MASAMA O MABUTING ESPIRITUA
TULONG SA INOPERAHAN
BILIS-ISIP
PAGPAPAHULOG NG WAKWAK
PAGPIGIL NG PAGSUKA NG DUGO
PAGDAGDAG NG DUGO
GAMOT SA HINAHANGIN
PARA MAALALA ANG NAIWAN
GAMOT SA NAGTATAE NG DUGO
GAMOT SA SAKIT SA BATO
PAGPAPAALIS NG MASAMANG ESPIRITU
GAMOT SA SAKIT SA APDO
PANGPAKALMA NG HANGIN
PAMPALIIT NG PIGSA
SA BINAT SA OPERASYON
PAGTULONG SA NANGANGANAK
PAGPAPALABAS NG INUNAN
PARA SA LUMALAKI ANG BAYAG
PARA SA HINDI MAKATULOG
PARA SA LAMIG
PARA SA LUGA
PARA SA APDO
GAMOT SA UBO
GAMOT SA NAPASO
GAMOT SA PASMA
GAMOT SA SAKIT SA PUSO
PARA SA HINDI MAKA-IHI
PARA SA HINDI MAKA-TAE
SA HIKA
SA PULMONYA
PAGHILOT SA MAY PILAY-HANGIN
SA LAHAT NG SAKIT
GAMOT SA SAKIT SA LALAMUNAN
PROTEKSYON SA MIKROBYO
SA INSPIRASYON
PAGPALINAW NG ISIPAN
PARA HINDI MASAKIT MANGANAK
PURGA SA LASON
SA PAGPAPAIGE NG DALOY NG DUGO
GAMOT SA HINDI MAKATULOG
GAMOT SA NABIKIG
SA EMPATSO
SA KINAKABAG
PAMPAGANA SA PAGKAIN
SA MALARIA
SA TIPOS
SA BERI-BERI
PAGGAMOT SA MAYSAKIT
DEPENSA SA PAGLIGO
DEPENSA SA SARILI

LIBRETO NI ASEZA

simbulo ni ASEZA, espiritual na maestro na nagtuturo ng mga espiritual na bagay- mabisa sa kaligtasan laban sa mga panganib at masamang tangka.

Ito ang isa pang simbulo ni ASEZA.
Magagamit ito upang makapagpaalis sa masamang espiritu.

nakakapagpawalang-bisa ito ng mga tigalpo,
kulam at mga palipad-hangin.

Isulat sa loob ng bahay at magiging ligtas ang sambahayan sa mga masasamang tangka ng ibang tao.


magiging ligtas ang sambahayan sa mga panganib at mga salot.

para sa mas magandang pakikitungo ng kapwa-tao sa iyo at kagaanan ka ng loob.

upang hindi matuloy ang mga masasamang balakin sa iyo at liliwas ang mga masasamang tangka sa iyo.

dagdag proteksyon na pangsarili.

sa kaligtasan laban sa mga panganib na mula sa masamang tangka at mga masamang balakin upang sila ay magbago ng isip at puso kung kaharap mo.

nagkakaloob ng bagong sigla at lakas, at dagdag-buhay kung sasampalatayanan.

MGA BIBLIYATO NG ASEZA SA IBA’T-IBANG PAGKAKATAON:

LAKAS NG PANGANGATAWAN
DAGDAG BUHAY
UPANG MAPAGLABANAN ANG TUKSO
UPANG MAS MAGING MAHINAHON
UPANG MAS MAGING PASENSYOSO
UPANG MAGING MALAKAS ANG LOOB
UPANG MAGING MAPAGKUMBABA
UPANG TUMIBAY ANG PANANALIG
UPANG MAGING MATIBAY SA PANININDIGAN
UPANG MATUTONG TUMANGGAP NG PAGKAKAMALI
UPANG MATUTONG MAGING MAUUNAWAIN SA IBA
UPANG MAGING MATALAS ANG ISIP
UPANG MAGING MATIBAY SA PAGSUBOK
UPANG BUMILIS ANG ISIPAN
UPANG LUMIWANAG ANG ISIPAN
UPANG MAS LUMAKAS ANG MEMORYA
UPANG MAALIS ANG NEGATIBONG DIWA
PAG-ALIS NG MGA NAKAKAGULO SA DIWA
PAMPALUBAG-LOOB
UPANG TUMALAS ANG MEMORYA
UPANG KAGAANAN NG LOOB NG IBA
UPANG HINDI PAGDAMUTAN NG KAPWA
UPANG MAGKAROON NG MAS MAGAANG NA SUWERTE

GENERAL ROUND PAGHILING NG MGA MABUBUTING BAGAY
NA PANGSARILI

NAKAKAPAGPATIGIL NG MGA ATAKENG ESPIRITUAL
KAPAG DINADASAL NG TAIMTIM AT BINABASBAS SA TAONG KARAPAT-DAPAT

PODER NG CREDO
 
MGA IBA’T IBANG MGA ORACION NA MAGAGAMIT
SA IBA’T-IBANG PAGKAKATAON

PAMIGIL SA TAONG MASAMA
KONTRA MANGGAGAWAY

IHIHIP SA DALIRI AT IDANTAY SA MAYSAKIT. KAPAG NASAKTAN AY MAY ESPIRITUNG NAGPAPAHIRAP

IHIHIP SA DALIRI AT IDANTAY SA MAYSAKIT. KAPAG NASAKTAN AY MAY ESPIRITUNG NAGPAPAHIRAP

ITAPIK SA BAGAY NA MABIGAT SABAY TULAK AT HINDI ITO MATUTULAK.

SA SUMASAKIT ANG TIYAN, IHIP ITO SA TUBIG AT IPAINOM.

SA AHAS
 PAMATAY NG MEDALYANG MALAMBOT, PAMUTOL NG ASERO
 HINDI MAKAALIS SA PAGKAKAUPO ANG TAO
 LIHIS MATA
 SUSUBASOB ANG TAONG TUMATAKBO PAG ISINIGAW
 TAGABULAG
 SA SITAHAN: PALIWAS SA ISIP AT MATA
 ANG SINABI NI CRISTO NOONG SIYA’Y AAKYAT SA LANGIT
 TAGULIWAS: ORACION NG 3 PERSONAS
 KABAL-ISULAT SA PAPEL NG CIGARILLO AT ISUBO
 TIGALPO UPANG HINDI MAGALAW ANG ARMAS
TIGALPO SA MATIGAS MAGSALITA
 Kung may mag-iisip ng masama sa iyo
  SA LAKAS
TIGALPO SA MAGNANAKAW
 PAMPALUBAG-LOOB
 LAKAS NG PAGBUHAT
 KONTRA SA MANGKUKULAM
 ORACION PARA MALINLANG ANG PANINGIN NG KALABAN
 KONTRA SA GAWAY
SA MALIKMATA
SA NAGWAWALA
SA MAKIROT
KONTRA LASON
PANGTABOY SA MASAMANG ESPIRITU
PANGHILOT
KABAL
PAMIGIL SA MGA TAONG NAG-AAWAY
TAGULIWAS SA PANGANIB
KALIGTASAN SA PAGLALAKBAY
KALIGTASAN
PATNUBAY
PANGGAMOT SA SAKIT
GAMOT SA SARILI
PANGGAMOT SA SAKIT
KONTRA USOG
ORACION KONTRA SA MGA IMPAKTO AT MALIGNO
KONTRA PALO
UPANG HINDI MATRAYDOR
SA NAGTATAE, IHIHIP SA TUBIG AT IPAINOM
PAMPAAMPAT NG PAGDURUGO
PANGHILOT
KONTRA MASASAMANG ESPIRITU
SA MASASAKIT NA KALAMNAN
SA SUGAT PARA MAS MABILIS GUMALING
PAMPALAYAS NG MASASAMANG ESPIRITU
SA NALOKA SA ESPIRITUAL
KONTRA ESPIRITUAL NA SAKIT
SA NAHIHIBANG
SA NAGTATAE NA MATANDA
SA NAGTATAE NA BATA
KONTRA MABANGIS NA HAYOP
PANILAW SA MASAMANG ESPIRITU
KONTRA TAONG NAGWAWALA
PANG-AWAT
PANG-ALIS NG MALAS
KALIGTASAN
TAGULIWAS SA PANGANIB
TAGABULAG UPANG HINDI MAPANSIN NG MGA KAAWAY
NAGPAPALUBAG NG MATIGAS NA KALOOBAN
UPANG HINDI KIBUIN NG MGA KALABAN
LABAN SA MGA MANGHAHARANG AT TULISAN
PANGSUHETO NG TAONG MAPANGLIGALIG
KALIGTASAN SA LAOT NG DAGAT
PARA SA PAGKAKASUNDO NG MAGPAPAMILYA

UPANG HINDI KA MALAPITAN NG ISANG TAO NA MAY MASAMANG TANGKA SA IYONG BUHAY

UPANG MALIGTAS SA MGA PALIPAD-HANGIN
AT MGA TIGALPO


HOPE THAT THIS BOOK WILL BE OF HELP.
THANKING GOD FOR EVERYTHING.

TO GOD BE THE GLORY FOREVER AND EVER. AMEN.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.