Friday, July 23, 2010

MGA PANALANGIN UKOL SA SUWERTE SA BUHAY AT PAGPAPALA


PAPURI SA DIYOS!
 
MAY BAGONG AKLAT NA NAISULAT KO NA ANG 
TITULO AY: 
 
MGA PANALANGIN UKOL SA SUWERTE 
SA BUHAY AT PAGPAPALA
 
ITO ANG MGA NILALAMAN: 
 
PAMAMARAAN NG PANALANGIN
 
ANG PANALANGIN NG PAGLILINIS SA SARILI
 
PANAWAG SA BANAL NA ESPIRITU
 
PANALANGIN SA PODER:
 
MGA PANALANGIN SA DIYOS NA MAINAM DASALIN BAGO LUMAKAD SA ISANG IMPORTANTENG PUPUNTAHAN:
UPANG MAGKAMIT NG AWA
 
UPANG MAKAMTAN ANG KABUTIHAN NG DIYOS
UPANG MATULUNGAN SA MGA SULIRANIN
 
UPANG MAGTAMO NG LIWANAG
 
UPANG MAGTAMO NG PAGPAPALA
 
UPANG MAKAMTAN ANG MGA PANGARAP
 
PSALMO UKOL SA MAGANDANG KINABUKASAN 
AT BANAL NA PANGALAN UKOL DITO
 
TALISMAN NI HARING SOLOMON NA MAY KINALAMAN 
SA MAGANDANG KAPALARAN, KASAMA ANG 
PAMAMARAAN SA BAWAT TALISMAN
 
MGA BATONG HUMAHATAK  NG SUWERTE
 
MGA HALAMANG HUMAHATAK NG SUWERTE
MGA INSENSONG HUMAHATAK NG SUWERTE
MGA AMOY NA HUMAHATAK NG MAGANDANG SUWERTE
 
ORACION NA MAY KASAMANG PANGALAN NG DIYOS 
NA KUNG SASAMPALATAYANAN, AY NAGKAKALOOB 
NG TULONG SA BUHAY
 
UPANG MAPANATILI ANG PAGMAMAHALAN SA SAMBAHAYAN AT MAGING MASUWERTE SA ANUMANG NEGOSYO

PAMPASAGANA AT PAMPASUWERTE
MGA ORACION NA MAY MGA BANAL NA PANGALAN NA NAGKAKALOOB NG MAGANDANG SUWERTE AT KAPALARAN SA MGA MARARAPAT
 PANALANGIN AT ORACION UPANG MAGKAROON NG MAGANDANG SUWERTE AT KAPALARAN
PANALANGING PANGKALAHATAN - MAHIWAGA ITO 
AT SAGRADO
 
ANG PARTES NG SAGRADONG PANALANGING 
PANGKALAHATAH:
 
PAGHINGI NG AWA SA DIYOS
 
MAGKAROON NG LAKAS LABAN SA TUKSO
 
SA PAGHILING NG KAILANGAN, KAGAMUTAN AT 
PROTEKSYON
 
UPANG MAGTAGUMPAY SA BUHAY, MAGKAROON NG 
PAGPAPALA, AT LUMAKAS ANG PANINIWALA
 
PAGHILING NG HIMALA O MILAGRO SA BUHAY
 
UPANG HUMILING SA DIYOS
 
PANALANGIN SA PAGHINGI NG GRASYA
UPANG MAGKAROON NG MAGANDANG SUWERTE SA NEGOSYO
UPANG MAGING MAAYOS PARA SA IYO ANG MGA ORAS AT ANG MGA LUGAR AT MGA PANGYAYARI
SAGRADONG SIMBULO NA NAGKAKALOOB NG SUWERTE AT KAPALARAN KUNG SASAMPALATAYANAN
ORACION NA MAAARING USALIN SA SARILI SA ANUMANG PAGKAKATAON UPANG MAGING MALAPIT ANG MAGANDANG KAPALARAN SA BUHAY
SANA AY MAKATULONG ANG AKLAT NA ITO SA INYO.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.